Regulamin

Regulamin
I. Definicje

1. Serini sp. z o.o. ul.Gumniska 5, 39-200 Dębica NIP: 8722437710 Regon: 522509142, KRS: 0000977669

2. System – system obsługi sprzedaży oferowany przez Serini
na domenie: serini-cloud.com

3. Użytkownik, Klient – jest każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

4.Baza Danych – jest to zbiór aktualnych klientów, zamówień, danych które stanowią tajemnice przedsiębiorstwa każdego z klientów i podlegają prawnej ochronie. Serini nie udostępnia ani nie sprzedaje bazy danych.

II. Postanowienia wstępne

1. Korzystając z serini-cloud.com Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Zawarcie umowy następuje w momencie opłaty usługi na podstawie faktury .

3. Regulamin ma na celu zapewnienie zgodnego z prawem korzystania z Systemu przez Użytkowników, oraz zapewnieniu prywatności Użytkowników, ochronie gromadzonych danych osobowych oraz korespondencji.

4. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu Serini Cloud . Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą rozpoczęcie korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5.Rejestracja wszystkich typów usług odbywa się przez narzędzia znajdujące się na stronie Serini Cloud. Usługi są aktywowane bezpłatnie.

6. Klient aktywując usługę, oświadcza, iż obsługiwana sprzedaż, na zintegrowanych z Serini Cloud platformach jest prowadzona zgodnie z prawem obowiązującym w krajach , w których jest prowadzona. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Serini .

7. Klient ma obowiązek podawać prawdziwe i aktualne dane osobowe (bilingowe) podczas rejestracji i korzystania z usługi.

8. Klient po dokonaniu rejestracji ma prawo do bezpłatnego 14 dniowego okresu testowego.

9. Serini zastrzega sobie prawo do zablokowania lub odmówienia uruchomienia usługi, w przydatku naruszenia regulaminu.

10. Serini  ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi do wysokości miesięcznego abonamentu.

11. Serini nie ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez oprogramowanie jeżeli dotyczy ona działań użytkownika który miał wpływ na wystąpienie szkody.

12. Serini nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych importowanych z api Allegro ze statusem „Płatność w toku” cyt.”FILLED_IN” – zdarzenie z takim statusem może pojawić się więcej niż raz, jeśli klient wypełni FOD kilka razy np. gdy nie zakończy płatności lub doszło do jej anulowania; Pamiętaj, że przy tym statusie mogą zmienić się dane, aż do czasu zakończenia płatności.” (cyt. z dokumentacji allegro https://developer.allegro.pl/orders/ ). Każdy użytkownik ma obowiązek sprawdzenia poprawności tych danych i ręcznej ich autoryzacji .

13. Nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w tworzeniu dokumentów zamówień/ faktur/ korekt wynikających bezpośrednio z opóźnień w przekazywaniu danych przez Amazon SP-API oraz innych api platform zintegrowanych z serini-cloud.

14. Użytkownik ma obowiązek weryfikacji poprawności każdych importowanych danych ręcznych/masowych do Systemu oraz autoryzacji przetwarzanych danych zamówień, dokumentów, listów przewozowych generowanych przez System i importowanych do zewnętrznych systemów magazynowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Serini nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieweryfikowania danych przez Użytkownika lub księgowego (osobę wyznaczoną).

15. Wszelkie zestawianie/raporty itp. służące późniejszemu rozliczeniu m. in. deklaracji OSS lub deklaracji w innych krajach wymagają szczególnej weryfikacji i zatwierdzenia przez Użytkownika lub księgowego (osobę wyznaczoną) pod kątem ich poprawności merytorycznej . Serini nie odpowiada za błędną weryfikacje lub autoryzacje danych przez Użytkownika lub wskazanego przez niego księgowego (osobę wyznaczoną).

16. Odpowiedzialność Serini w razie wystąpienia awarii systemu i braku dostępu do Usługi trwającego ponad 24h od zgłoszenia przez klienta ograniczona jest wysokości 1 darmowego abonamentu na kolejny okres abonamentowy.

III. Faktury i płatności

1. Serini wystawia fakturę VAT z dołu za dany miesiąc rozliczeniowy 1 dnia każdego miesiąca.

2. Opłaty :

a) wysokość opłat abonamentowych jest uzależniona od ilości usług jakie aktywuje Klient . Usługi dodatkowe aktywowane w czasie trwania okresu rozliczeniowego będą rozliczane wprost proporcjonalnie do ilości dni pozostałych do końca tego okresu.

b) Serini ma prawo zablokować możliwość korzystania z usługi w wyniku braku terminowej opłaty abonamentowej.

c) Za dzień wpłaty uznaje się dzień zaksięgowania przelewu na Koncie Serini.

d) Faktury VAT wystawiane są w postaci elektronicznej bez podpisu i są przekazywane droga elektroniczną na e-mail podany przy rejestracji usługi.

e) Serini oświadcza, że świadczona z jego strony wymiana danych elektronicznych spełnia standardy modelu EDI. Duplikaty papierowe faktur będą wystawiane tylko na żądanie klienta z naliczeniem opłaty za przesyłkę listową zgodnie z cennikami poczty polskiej lub cennikami firm kurierskich.

3. System gromadzi dane o zamówieniach w tym dane osobowę tylko do 12 miesięcy wstecz. Starsze dane mogą być kasowane lub przeniesione do bazy archiwalnej (tylko do odczytu) bez informowania użytkownika. Dane do rozliczeń podatkowych użytkownik jest zobowiązany przechowywać zgodnie z przepisami podatkowymi we własnych programach księgowych.

a) System nie gromadzi danych w formacie pdf. dłużej niż ostatnie 6 miesięcy . Dotyczy to w szczególności plików faktur/korekt/listów przewozowych kurierów.

4. Opłaty ustalone indywidualnie lub na podstawie cennika obejmują maksymalną obsługę zamówień w ilości od 0 do 10 000 . Po przekroczeniu tego limitu Serini dolicza automatycznie opłate za zwiększone obciążenie infrastruktury  (oplata wydajnościowa) 500zł netto za każde rozpoczęte kolejne 10 000 zamówien.

IV. Zmiany oraz rozwiązanie umowy.

1. Serini będzie informowało Klienta o wszelkich zmianach w Regulaminie i cenniku.

2. Klientowi przysługuje prawo do odmowy akceptacji nowego Regulaminu i Cennika. Brak akceptacji nowego Regulaminu i Cennika jest równoznaczny ze złożeniem wypowiedzenia warunków umowy.

3.Klient może zmieniać ustalenia usługi przez kontakt z Biurem obsługi.

4.Umowa lub usługa może zostać rozwiązana z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po upływie terminu wypowiedzenia Klient traci możliwość korzystania z usługi a wszelkie dane gromadzone w bazie danych Serini Cloud mogą zostać wygenerowane za odpowiednią opłatą ustaloną między stronami.

5. Konsument może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

6. Umowa rozwiązuje się również z chwilą nie uregulowania płatności za Usługę.

7. Wypowiedzenie umowy winno nastąpić w formie elektronicznej lub pisemnej przesłanej drugiej stronie na adres siedziby pod rygorem nieważności.

8. Przez cały czas trwania umowy, Klient ma obowiązek informowania Serini Cloud jeżeli zmieni dane osobowe (bilingowe). Wraz z komunikatem o zmianie danych firmy Klient ma obowiązek przedstawić skany dokumentów potwierdzających dokonanie zmian.

9. Po rozwiązaniu umowy, Serini zastrzega sobie prawo do niearchiwizowania jakichkolwiek danych z wyjątkiem duplikatów faktur z opłatami za Usługę. Serini ma prawo skasować wszystkie dane zgromadzone o zamówieniach w dogodnym dla siebie momencie, nie później niż 12 miesięcy od dnia ustania Umowy lub 30 dni od momentu otrzymania polecenia od Klienta w Formie pisemnej.

10. Stosowne oświadczenie o wypowiedzeniu/odstąpieniu poświadczone podpisem i pieczątką może być przesłane na adres: Serini ul. Gumniska 5, 39-200 Dębica, lub drogą elektroniczną na info@serini-cloud.pl

V. Zasady korzystania z usługi

1. Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Systemu zobowiązuje się, że będzie korzystał z niego, zgodnie z obowiązującym prawem, oraz będzie przestrzegał postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzenia zmian i korekt w symbolach , ean i asin na portalach jakie określone zostaną w zawartych umowach lub zadeklarowanych obsłudze serini-cloud.

3. Użytkownik ma obowiązek wprowadzić wszystkie potrzebne korekty i zmiany na swoich aukcjach oraz kartach produktów by zachować pełną spójność danych ean lub asin lub symboli (SKU). Każdy wprowadzony produkt oraz jego wariant musi mieć unikalny symbol (SKU) ean , asin.

4. Serini zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usługi, za które Klient wniósł opłatę abonamentową z wyłączeniem sytuacji niezależnych od Serini.

5. Serini nie ponosi odpowiedzialności za dane jakie są importowane z platform sprzedażowych Ebay, Amazon, Allegro, Aukro oraz sklepów e-commerce zintegrowanych z platformą serini-cloud gdy po ich zapisaniu w systemie dane zostaną zmienione na danej platformie.

6. Serini nie ponosi odpowiedzialności za import danych do systemu księgowego, które nie zostały autoryzowane (zatwierdzone) przez Użytkownika lub osoby przez niego wyznaczone.

7. Dodanie każdego kolejnego użytkownika ponad 5 jest odpłatne zgodnie z cennikiem na naszej stronie. Użytkownik może być tylko zalogowany na jednym urządzeniu jednocześnie. Korzystanie z jednego profilu na wielu urządzeniach jest zabronione i może spowodować problemy w prawidłowym działaniu systemu.

8. Serini ma obowiązek poinformowania Klienta o ograniczeniu usługi lub pracach konserwacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem.

9. Opłata Abonamentowa za Usługę obejmuje bezpłatne wsparcie techniczne w zakresie :

a) czas interwencji od zgłoszenia problemu z systemem do 24h

b) opieka nad właściwym funkcjonowaniem procesów integracji

c) Aktualizacje systemu (prace konserwacyjne)

10. Opłata abonamentowa za Usługę nie obejmuje kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Usługi.

11. Wsparcie techniczne dostępne jest tylko przez, Service desk w dni robocze od pon- pt w godzinach (9:00-17:00).

12. Serini do mapowania stawek vat i podmiotów wykorzystuje api oraz raporty pochodzące z Amazon Vat calculation Service (VCS). Serini nie odpowiada za błędnie wykonaną konfigurację stawek i nip na platformie Amazon przez Użytkownika .

VI.Dane techniczne serwera do integracji z zewnętrznymi systemami księgowo rozliczeniowymi

Minimalne wymagania

– Komputer z procesorem 2.0 GB

– 3Gb pamięci operacyjnej RAM

– ok. 1GB wolnego miejsca na dysku twardym (zalecany dysk SSD)

– Karta graficzna obsługująca rozdzielczość co najmniej 1024×768

– dostęp do internetu 5MB/s symetryczne

Zalecane wymagania

– Komputer z procesorem 2.0 GB

– 4Gb pamięci operacyjnej RAM

– ok. 1GB wolnego miejsca na dysku twardym (zalecany dysk SSD)

– Karta graficzna obsługująca rozdzielczość co najmniej 1024×768 px

– dostęp do internetu 20MB/s symetryczne

Wymagania systemowe:

– Windows Professional (8,10)

– Windows Server 2008 R2 SP1

– Windows Server 2012 R2 i wyższe

– Java 1.8

– Mysql 5.6.20

Wymagania dotyczące spójności danych na wszystkich platformach :

Użytkownik ma obowiązek wprowadzenia poprawnie Symboli ASIN , EAN, SKU na wszystkich platformach jakie zostaną podłączone do serini-cloud. W przeciwnym razie ani stany magazynowe ani zamówienia nie będą poprawnie wykonywać zleconych im zadań.

VII. Odpowiedzialność Serini

1. Serwis proponowany przez Serini nie udostępnia danych które mogły by naruszać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Serini dołoży wszelkich starań aby dane przekazywane przez Użytkowników nie będące danymi osobowymi, były gromadzone i przetwarzane z poszanowaniem ich prywatności.

3. Użytkownicy zobowiązani są zachować poufne Hasło, dzięki któremu nikt niepowołany nie będzie miał dostępu do osobistych treści Serwisu.

4. Wszelkie ryzyko związane z dobrowolnym udostępnieniem danych osobistych do publicznego użytku ponosi Użytkownik.

5. Wszystkie hasła przekazywane przez klientów są szyfrowane algorytmem Md5. Zabezpieczenia po stronie serwera zapewnia profesjonalny hosting należący do firm linuxpl.com., LH.pl, OVH.pl

6. Protokół transmisji plików SFTP, protokół szyfrowania SSL.

7.  Serini usunie wszystkie dane do 30 dni od wypowiedzenia umowy na korzystania z systemu.

VII. PRAWO WŁAŚCIWE

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serini , której przedmiotem są usługi świadczone przez Serini  na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Serini rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla Serini.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serini nie ponosi odpowiedzialności, za działania Użytkownika naruszające postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Serini nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika wywołane między innymi przez:

a) włamaniem do systemu poprzez nie dostateczne zabezpieczenie haseł dostępowych do systemu przez Użytkownika.

b) Przejęciem haseł przez osoby trzecie,

Wszelkie uwagi, lub naruszenia niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres: info@serini-cloud.pl

IX. ZMIANY REGULAMINU

1. Serini zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.

2. Zmiany będą udostępniane na stronie Serini Cloud.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i bezpieczeństwa została dokładnie opisana w polityka prywatności

Aktualizacja regulaminu  16.08.2022